Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Третя сесія восьмого скликання

Рішення

Про бюджет Обухівської міської
територіальної громади Київської області
на 2021 рік

10517000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:

1.1. Доходи бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 587 581 536 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 575 089 436 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 12 492 100 гривень згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 587 581 536 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 545 269 740 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 42 311 796 гривень.

1.3. Профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі
29 819 696 гривень згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі
29 819 696 гривень згідно з додатком 2.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених пунктом 1.2 цього рішення.

1.6. Резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 21 703 088 гривень, в т.ч. 3 000 000 непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету, що становить 0,55 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом та нерозподілені видатки на виконання бюджетних, міських та регіональних програм у сумі 18 703 088 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 104 470 712 гривень згідно з додатком 7.

6. Затвердити розподіл коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік за напрямками використання.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік:

7.1. До доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 1032, Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2021 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2. У частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади:

9.1. згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9.2. згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

9.3. згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

9.4. згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

9.5. згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Обухівською міською радою.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду за їх економічною структурою :
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– оплату енергосервісу;
– оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (2240).

11. Надати право фінансовому управлінню міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

13.1. Затвердження паспортів бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

13.3.1. Здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року.

13.3.2. Оприлюднювати на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження.

13.4. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

13.5. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
– при надходженні у міжсесійний період у 2021 році субвенцій, дотацій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до бюджету територіальної громади з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
– в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2021 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

16. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

17. Рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021 року.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному вебпорталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

20. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади:
20.1 головним розпорядникам коштів бюджету:
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Обухівському районі Київської області;
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                               О.М.Левченко

м.Обухів
№87-3-VІІI від 24.12.2020 р.

ЗАВАНТАЖИТИ